Historical Aspect of Independence in Modern Kazakh Literature

$28

BOOK SUMMARY

This book is about the history of Kazakh literature place of the poetry of the period of independence. The changes brought by the independence, chain of historical consistency in spiritual world introduced new feature to domestic spirituality. Concepts of independence, liberty, freedom, country having been raised in the history of Kazakh literature early and often have reached new level and acquired new feature. Year in, year out dream of freedom, social movements on the way to get it, historical events and milestone endeavors influenced creative wave directly. After gaining independence domestic literature did not lose its old course and Soviet style immediately, but in the following decades it showed leap forward and reached new heights.

ТҮЙІНДЕМЕ

Қазақ әдебиеті тарихында тәуелсіздік кезеңіндегі поэзияның алатын орны айрықша. Тәуелсіздік әкелген өзгерістер, рухани әлемдегі желісі үзілмеген тарихи сабақтастық отандық руханиятқа соны сипат алып келді. Қазақ әдебиетінің арғы-бергі тарихындағы үздіксіз көтерілген тәуелсіздік, азаттық, еркіндік, елдік ұғымдары жаңа деңгейге көтеріліп, жаңа сипатқа ие болды. Ұзақ жылдар бойындағы азаттықты аңсау, оған қол жеткізудің жолындағы қоғамдық қозғалыстар, тарихи уақиғалар мен дәуірлік бетбұрыстар шығармашылық толқынға тікелей әсер етті. Ал егемендікке қол жеткізгеннен кейінгі отандық әдебиет алғашқы кезеңде ескі сарқыншақ пен советтік сарыннан айырыла қоймағанымен, кейінгі онжылдықтарда тың серпіліс көрсетіп, жаңа биікке шықты.

Category Books
Publisher: IPRJB peer reviewed journals and books publishers
ISBN: 978-9914-9663-0-5
Authors: Dr.Assel R. Auzhanova
Pages: 202

 

Category: